Háború a civilek ellen

Háború a civilek ellen

Terror 1918–1919. Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók. Szerk. Müller Rudolf – Takács Tibor – Tulipán Éva. Jaffa Kiadó, Budapest, 2019 – könyvborító  

Terror 1918–1919. Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók. Szerk. Müller Rudolf – Takács Tibor – Tulipán Éva. Jaffa Kiadó, Budapest, 2019

 

 

A magyar történelem 1918 és 1920 közötti rövid időszakában – amelyet a történészek gyakran forradalmak korának is neveznek – annyi minden történt, mint a megelőző évtizedekben együttvéve. A háborús vereség következtében kitört az őszirózsás forradalom, és Magyarország államformája először lett (nép)köztársaság. A polgári demokratikus kormányt a Kun Béla vezette kommunisták buktatták meg, és kikiáltották a Tanácsköztársaságot. A belpolitikai zűrzavarból végül az ellenforradalmi mozgalmak kerültek ki győztesen, aminek eredményeképp létrejött a Horthy-rendszer. Eközben, a politikai válságot kihasználva, az önállósodó nemzetiségek nagy területeket szálltak meg, a románok ideiglenesen még Budapestet is elfoglalták. Mindezeket az eseményeket a civil lakosságot ért erőszak és terror kísérte. Éppen ez a témája a Terror 1918–1919. Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók című könyvnek, amelynek szövegét az Erőszaktörténeti Munkacsoport és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára rendezésében 2018. november 22-én megtartott azonos című konferencia előadásaiból készült tanulmányok adják.

  A kötetben Dévavári Zoltán, Hatos Pál, Lönhárt Tamás, Paksa Rudolf, Szeghy-Gayer Veronika, Takács Tibor és Varga Krisztián egy-egy tanulmányát találjuk. Az írások két irányból közelítik meg a civil lakosságot ért társadalmi erőszakot. Egy részük a széteső történelmi Magyarország vidéki, valamint a szerbek, a románok és a csehszlovákok által megszállt magyarlakta területein történt atrocitásokat mutatják be. Másik részük az események egy-egy szereplőjének életútját elemezve igyekszik árnyalni a különböző emlékezetpolitikák által gyakran eltorzított képet a vörös- és fehérterroról. Hozzá kell tenni, hogy a kötet címe 1918–1919-et adja meg időkeretnek, tanulmányai azonban összességében sokkal tágabban, az 1910-es évek elejétől egészen 1925-ig kísérik végig az erőszakos események történetét.

  A könyvet elolvasva elmondhatjuk, hogy bár számos szakmunka vizsgálta már a forradalmak korát, a kötet több újdonsággal is szolgál a történelem iránt érdeklődők számára. Érdemes külön kiemelni Hatos Pál tanulmányát, amely az őszirózsás forradalom eddig szinte ismeretlen epizódját, a magyar vidék „nagy félelmét” mutatja be. Közismert tény, hogy a Károlyi Mihály vezette polgári demokratikus forradalom Budapesten 1918. október 31-én, Tisza István meggyilkolását leszámítva, szinte vér nélkül győzött. A régi rendszer összeomlásával együtt azonban vidéken olyan spontán paraszti felkelés bontakozott ki 1918 végén, amely félezernél is több települést érintett, a résztvevőinek a száma pedig a százezret is meghaladta. Ebben a forradalomban a helyi szegényparasztság és a frontról hazatérő katonák úri kúriákat, kastélyokat, árukkal megrakott vasútállomásokat fosztogattak, gyújtottak fel, sőt az is előfordult, hogy a helyi szegények lerohanták a szomszéd falu vagyonosabb gazdáit. A „nagy félelem” egyik csúcspontja Kaposvár kifosztása volt 1918. december 11-e éjszakáján. Somogy megye székhelyén körülbelül ötszáz fő, zömében a környék parasztkatonasága, kiegészülve a külvárosi szegényekkel, valóságos szabad rablást rendezett. A rendet végül a Budapestről leküldött géppuskás tengerészkülönítmény állította helyre. Szeghy-Gayer Veronika írja, hogy Kassa elöljárói pont a sorozatos fosztogatások és zendülések miatt hívták be a cseh és a szlovák csapatokat, annak reményében, hogy a megszállás véget vet az erőszaksorozatnak.

  Ami egy délvidéki magyar olvasó számára felettébb örvendetes, hogy szűkebb pátriánkról is számos új ismeretet találunk a kötetben. Dévavári Zoltán teljes tanulmányát a Délvidéknek szenteli. Rámutat arra, hogy míg Magyarországon az 1918 és 1920 közötti átmeneti időszak után elindult a konszolidáció, addig Trianon után az SZHSZ Királyság részévé vált Délvidéken mindennapos volt az erőszak. Az ország nagyobb politikai formációi – a Demokrata Párt, a Radikális Párt és a Horvát Parasztpárt – ugyanis valóságos párthadseregeket hoztak létre, amelyek az erőszaktól és a gyilkosságoktól sem riadtak vissza, hogy leszámoljanak a párt vélt és valós ellenfeleivel. A magyar és a német kisebbség ezen erőszakszervezetek egyik fő célpontja volt, sőt Délvidéken a Demokrata Párt, a Radikális Párt és a Horvát Parasztpárt félkatonai alakulatai összefogtak, és összehangolták erőszakos akcióikat az itt élő kisebbségek ellen, holott ezek a szervezetek az ország más területein valóságos háborút vívtak egymással. Dévavári Zoltán munkája mellett Lönhárt Tamás Erdély „hosszú 1919-es évét” tárgyalva, a rövid életű Bánáti Köztársaság eddigi kevés ismeretanyagát bővíti néhány új információval.

  A tanulmánykötet legnagyobb próbaköve mégis az, hogy miként közelíti meg a vörösterrort és az azt követő fehérterrort, ugyanis ezen téma körül ma is ádáz viták folynak, különösen a napi politika szintjén, mint ahogy Paksa Rudolf tanulmányában ezt megfogalmazza:

  „Ezek a viták olyan kérdések körül forogtak, mint hogy melyik terrornak volt több áldozata, melyik volt a kegyetlenebb, és mivel menthetők fel úgy a »saját oldalhoz« kötődő terror elkövetői, hogy a »másik oldal« terrorjának elkövetői továbbra is »bűnösök« maradjanak. A viták tétje végső soron az volt, hogy miként lehet a hagyományos, politikai bal–jobb ellentétet fenntartani a saját csoporttudat megerősítésére. Ez a tudományosan nem különösebben termékeny, de annál több mítosz berögzüléséért felelős pártos »vita« immár egy évszázada tartja foglyul a téma emlékezetpolitikáját, ami az össztársadalmi megbékélés és múltfeldolgozás szempontjából egyaránt káros.” (234–235. o.)

  Szerencsére a kötet szerzői nem bocsátkoznak meddő, az áldozatok emlékéhez méltatlan számháborúkba a vörös- és fehérterror mértékével kapcsolatban, és nem is próbálják felmenteni egyik oldal elkövetőit sem. Helyette a Tanácsköztársaság és az ellenforradalom terrorjának előzményeit, logikáját, motivációit próbálják felvázolni. Eközben az olvasó megismeri, hogy a különböző emlékezetpolitikák miként torzították el a száz évvel ezelőtt történt eseményeket. Ebből a szempontból érdekes olvasmány Takács Tibor munkája, amelyben azt mutatja be, hogy a korabeli ellenforradalmi sajtóorgánumok miként kreáltak valóságos rémtörténeteket Szamuely Tibor alakja köré, annak érdekében, hogy igazolják Horthy tiszti különítményeinek véres leszámolásait.

  Összegzésként elmondhatjuk, hogy a Terror 1918–1919 remek olvasmány, különösen Trianon századik évfordulójának évében. Igaz, magát a békediktátumot közvetlenül nem érinti a kötet, a Trianont megelőző események és a Trianonhoz vezető folyamatok jobb megértéséhez azonban kiváló segédeszköz. Mindemellett a tanulmányokból azt is világosan láthatjuk, hogy milyen tragédiákat okoznak az olyan politikai ideológiák, amelyek magukat az egyetlen üdvözítő igazságnak mondják, a másképp gondolkodókra pedig elpusztítandó ellenségként tekintenek.

 

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...