Az Új Symposion befejezetlen/befejezhetetlen története

Az Új Symposion befejezetlen/befejezhetetlen története

Ladányi István: Megújuló befejezetlenség. Az Új Symposion folyóirat arculata, szerkesztési gyakorlatai és műfajai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022 – könyvborító

Ladányi István: Megújuló befejezetlenség. Az Új Symposion folyóirat arculata, szerkesztési gyakorlatai és műfajai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022

 

„Az Új Symposion története a vajdasági magyar irodalom nagy története, kulturális identitásának része. Narratívateremtő erővel bírt, első nemzedéke legendát teremtett, a szó eredeti értelmében követendő mintaként mutatta fel a folyamatos megújulás, az önelvű kultúrateremtés, a korábban nem létező elgondolhatóságának az igényét” – összegzi Ladányi István az Új Symposion jelentőségét folyóirat-monográfiájában, a Gondolat Kiadónál megjelent kötetben, melyben, bevallása szerint, máshová teszi a súlypontokat, mint ebben a témakörben megjelent más kiadványok. Elsősorban az irodalmi, művészeti, valamint a folyóirat-szerkesztésben megnyilvánuló alkotótevékenység áll érdeklődése középpontjában, és kevesebb teret kapnak a korábbi megközelítésekben, átfogó tanulmányokban tárgyalt, eseménytörténeti, társadalom- és politikatörténeti vonatkozások.

  Ladányi István egy olyan jelenségről ír, amely valóban megkerülhetetlen részét képezi a vajdasági magyar irodalom történetének. Értekezése szerint sok tekintetben sikertörténetről is beszélhetünk az Új Symposiont illetően, hiszen a folyóirat „szükségszerűként mutatta fel a saját létét, és létrehozta a maga helyét a vajdasági, az egyetemes magyar és a jugoszláviai kulturális térben”.

  A kötet az Új Symposionnal foglalkozó eddigi tanulmányoktól eltérően azt a folyamatos reflexiót követi nyomon, amely a folyóiratot hetilapmellékletként való megjelenésétől periodikummá való alakulásáig jellemezte, és további irodalmi utóéletével, hatástörténetével foglalkozik, egyfajta „történelmi tapasztalatként” összefoglalva.

  A Symposionnal mint melléklettel is foglalkozik, szót ejt előzményeiről és keletkezésének körülményeiről. A megújulás napi gyakorlatai című fejezet betekintést nyújt a modern és avantgárd meghatározásokba. A Symposion folyóirat, amely a címlapján művészeti-kritikai folyóiratként határozta meg önmagát, az Ifjúsági Szövetség Tartományi Választmánya részéről jóváhagyva, önálló sajtószervként működhetett 1965. január 15-étől. „A lapindítás már érett és tudatos koncepcióval rendelkező szerkesztőségként mutatja fel a symposionistákat” – írja Ladányi. Továbbra is vezető műfajaik maradnak a kritika és az esszé, áthozzák a folyóiratban a melléklet identitását is meghatározó Ex Libris kritikai rovatot. Az első nemzedék által szerkesztett éveiben a folyóirat a modernségeszmény jegyeit hordozza magán. Hagyomány és modernitás konfliktusában mindig a modernség oldalán határozza meg magát, mely konfliktusnak kifejezetten teremtője is. A Műfordítás és kulturális identitás című fejezet a folyóirat jugoszláviai kulturális beágyazottságával foglalkozik, a jugoszláv multikulturális modellben való részvétel sikeres magvalósulásaként.

  A symposionisták által preferált irodalmi műfajok, az esszé, a kritika külön fejezetet kap a kötetben, kiemelve a szerkesztők által művelt, rendkívül műfajtudatos lapírást-szerkesztést. A műfajközöttiség, műfajhatárokkal való kísérletezés sem idegen tőlük, valamint a performance-szal való próbálkozás, amely – Ladányi István meghatározása szerint – „művészetek határait megsértő alakzat”. Összességében véve a domináns műfajok mellett (esszé, kritika, vitacikkek, irodalmi és kulturális, valamint közéleti reflexiók, tanulmányok) a kísérletezés, a szabadvers és a vizuális költészet, sőt a folytatásos regény is teret kap a lapban.

  A szerző végigvezeti mindhárom Symposion-nemzedék történetét, amely nem diadalmenetként a konfliktusokat, rivalizálásokat is rögzíti, kulturális, irodalmi identitásunk részeként tüntetve fel azokat. Ahogyan írja, a folyóirat neve is, az Új Symposion, mivel világos utalás Platón Lakomájára, „folyóiratnévként a beszélgetés, a vita helyeként aposztrofálja az orgánumot, ezért meghatározó műfajai is dialogikus jellegűek: valamilyen korábbi műre, eseményre, jelenségre reflektálnak, vitára hívnak vagy belső dialógust folytatnak”.

  Külön fejezetet kapott a műben a folyóirat hatása, utóélete, befejezése. Nemzedéki identitásformáló szerepe értelmiségi életutak mentén követhető végig, az első nemzedék fellépése meghatározó és mintaadó hagyománynak is bizonyult. Fellépésükkel – természetesen nagymértékben élve azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az akkori társadalmi körülmények lehetővé tettek – átformálták a vajdasági magyar irodalmat, „a vajdasági magyar kultúra diszkurzusában domináns szólamot képeztek”, és bekerültek nemcsak a határon túli irodalmi kánonba, hanem az egyetemes magyar irodalomtörténetekbe is.

  Ez a könyv olvasásra biztat, a Symposion olvasására. Akár az egykori nyomtatott lapszámok kézbevételére, akár a digitalizált példányok fellapozására, ugyanis a folyóirat publikálási forma lényegét élteti, azt, hogy a megjelent szövegek, viták, értekezések, a folyamatosan alakuló és újraértelmezhető párbeszédeket a befejezetlenség, mondhatni, befejezhetetlenség jellemzi. Az olvasásmódunk, értelmezési tereink a Symposion első számának megjelenése óta a végtelen felé tágulnak, ugyanis/hiszen ez a történelmet író periodikum „nem a meglevő alapokra építette önmagát, hanem a formákat nem nyert jövő felé fúródott” (Ladányi 2022).

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...