Az elfeledett Kemény

Az elfeledett Kemény

Takáts József szerk.: Kemény Zsigmond emlékezete. Budapest, Osiris Kiadó, 2023 – könyvborító

Takáts József szerk.: Kemény Zsigmond emlékezete. Budapest, Osiris Kiadó, 2023

 

Az Osiris Irodalomtörténet – Tanulmányok című sorozat legújabb darabja a 2023 februárjában megjelent Kemény Zsigmond emlékezete című kötet, amely váratlan megjelenésként is meghatározható, mivel az említett irodalomtörténeti sorozat elsősorban olyan szerzőket tárgyal, akiknek a magyar nyelvterületen kultuszuk van. Kemény Zsigmond nem tartozik közéjük, neve sokak számára ismeretlenül cseng, alakjáról megfeledkeztek, szépirodalmi tevékenységét legfeljebb csak az említés szintén tárgyalják a mai irodalomtankönyvek. Ebből kifolyólag a most bemutatásra kerülő kötetet igen fontos kiadványnak tartom, amely harmincnyolc írást ‒ a szerkesztő előszavát nem számolva ‒, elsősorban tanulmányt és kritikát tartalmaz.

  Takáts József a Kemény Zsigmonddal kapcsolatos publikációkat hat egységbe rendezi: Az egyéniség; A politikai író; Az elbeszélő; Átértékelések; Összevetések; Összegzések.

  Az egyéniség címűben a kortársak Keményről szóló vallomásai kaptak helyet. Az első, 1856-os emlékiratot Pálffy János jegyzi, amely igen erőteljes hatást gyakorol az olvasóra, s mondhatni, hogy váratlanul éri, ugyanis egy elmarasztaló írásról van szó. Nemcsak Kemény megbukott szónoki kísérleteiről értekezik, hanem szépirodalmi munkásságáról és személyéről is elmarasztaló megjegyzéseket tesz. Gyulai Pál című regényéről például ezt írja: „A regény művészileg jó lehetett, de még nem találtam senkit, aki végigolvasta volna.” (26. o.) Az egyre csak ironizáló Pálffy írásának zárlata pedig olyan merész jóslásokba bocsátkozik, amelyek Kemény megőrülésének jövőbeli lehetőségére vonatkoznak.

  A politikai író címet viselő egység hét szöveget foglal magában, amelyek Kemény Zsigmond politikai röpirataival, vitairataival stb. foglalkoznak. Gányó Gábor tanulmánya a Forradalom után című vitairatot veszi górcső alá, a politikai elitnek szóló, véget nem érő szónoklatként határozva meg, s kiemeli Kemény éleslátását, illetve a Kossuth Lajossal szembeni kíméletlen álláspontját. Az ebbe az egységbe foglalt írások arra hívják fel a figyelmet, hogy Kemény Zsigmond politikai íróként legalább olyan fajsúllyal bír, mint szépíróként.

Az elfeledett Kemény
Szerző: Sárkány Balázs: Lelkiismeret

  A legtöbb publikációt Az elbeszélő című egység tartalmazza, amelyek elsősorban regényeket vizsgálnak meg, s ezek közül azokat emelném ki, amelyek igen tüzetesen elemzik az egyes alkotásokat. Pálfy Eszter Szerelem és házasság Kemény Zsigmond Özvegy és leánya című regényében című 2019-es tanulmánya a teljes kötet legfrissebb értekezése. Tarnóczy Sára és Mikes János, valamint Naprádiné Judit és Haller Péter kapcsolatának alakulását, azaz a kezdetektől meglévő és a fokozatosan kialakuló szerelmi szálat vizsgálja meg. Ide került besorolásra Szegedy-Maszák Mihály Megfordított időrend című, a történelmi regény kapcsán sokat emlegetett 2007-es tanulmánya, amely a Jókai Mór: Fráter György, valamint Kemény Zsigmond: Zord idő című regények Martinuzzi-képét mutatja be, s fontos megállapításokat tesz magáról a történelmi regényről. Tutsek Anna 1885-ben írt Néhány szó A rajongókról című értekezését pedig azért tartom fontosnak kiemelni, mert bár elsősorban a cselekmény felől közelíti meg a regény jellemeinek bemutatását, mégis igen részletes elemzésre vállalkozik, megvizsgálja a közöttük meglévő kapcsolatok milyenségét, s az összefüggéseket elsősorban a lélektaniság szempontjából tárja fel.

  Az Átértékelésekbe szerkesztett szövegek 20. századi nézőpontból közelítik meg a Kemény Zsigmond-életművet. Itt olvashatjuk Németh László hosszadalmas írását, amelyet előszóként írt a Móricz Zsigmond által „magyarosított” Rajongók kiadása elé, amely tulajdonképpen Kemény Zsigmond A rajongók című regénye nyelvezetének átírására vállalkozott. Németh László megállapítása szerint az Özvegy és leánya a legjobb Kemény-regény, mivel hatalmas tragikai alakokat vonultat fel. Ismerve Németh László regényeinek nőalakjait s azok tragikus sorsát, ezen megállapítása nem ér bennünket váratlanul.

  A kötet ötödik egységéből Kárpáti Aurél 1925-ös Az élő Jókai és a halott Kemény című értekezését emelném ki, amelyet a Jókai-centenáriumra írt. A két szerző egymás ellenpólusaként kerül meghatározásra: Jókainál az események túlburjánzása, Keménynél pedig a lélekrajz igen részletes analízise figyelhető meg. Kárpáti a magyar romantika és realizmus összecsapásaként mutatja be a két magyar író munkásságát. Keményt Balzachoz hasonlítja mind írói módszereiben, mind az író külső megjelenésének rendezetlenségében. A romantika (azaz Jókai) győzelmét nemcsak Jókai gördülékeny, valamint Kemény vontatott nyelvezetével magyarázza, hanem az adott kor történelmi nehézségeivel is, ugyanis szerinte a 19. század történelmi megpróbáltatásai közepette a magyar olvasó sokkal szívesebben fordult az idealizált, romantikus témák felé, s előnyben részesítette azokat a realizmussal szemben. Ebben az egységben olvasható még Illés Ede 1941-ben napvilágot látott, elmarasztaló kritikája Móricz Zsigmond Kemény-átiratáról.

  Az utolsó, Összegzések című szerkezeti egység, mint ahogyan a cím is utal rá, a Kemény Zsigmond-életmű egészére tesz megállapításokat. Gyulai Pál 1879-es ‒ négy évvel a szerző halálát követően írt ‒ tanulmánya megpróbálja elhelyezni a magyar irodalomban Kemény Zsigmond életművét, az 1881-es Péterfy Jenő-tanulmány pedig a Gyulai Pál címszereplőjéről azt állítja, hogy wertheri, fausti és manfredi elemeket egyesít. S. Varga Pál 2017-es tanulmánya pedig a káoszelmélet, ezen belül a pillangóeffektus szempontjából közelít meg néhány irodalmi alkotást, köztük A rajongókat is.

  A kötet írásaiban számos közös vonás figyelhető meg, amelyek a nyelvi nehézségek miatti kanonizálatlanságra, ugyanakkor a Kemény által művelt lélekrajzi ábrázolás jelentőségére hívják fel a figyelmet. A különféle egységekbe foglalt, más-más szerzőktől származó és eltérő korokban íródott szövegek ugyan időnként hasonló megállapításokra jutnak a Kemény-életművel és -jelenséggel kapcsolatban, mindegyikük szolgál valamilyen újszerű megállapítással, legyen az tudományosan megalapozott vagy akár személyeskedő. Bár a Kemény Zsigmond emlékezete irodalomtörténeti tanulmányokat tartalmaz, így elsősorban az irodalmárok érdeklődésére számíthat, de azoknak is érdekes lehet, akik egy méltatlanul elfeledett életmű okait szeretnék megérteni. Megkockáztatom, hogy a kötetbe foglalt harmincnyolc szöveg egy része olyan publikáció, amely ösztönzőleg hathat Kemény Zsigmond életművének el- vagy újraolvasására.

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...