A délszláv-magyar irodalom nagykövete

A délszláv-magyar irodalom nagykövete

Karikatúra: Léphaft Pál

Radovan Popović: Poslednji barokni Srbin. Matica srpska, Újvidék, 2021

Nemrég jelent meg Radovan Popović nyugalmazott újságírónak e különös című könyve – Poslednji barokni Srbin, azaz Az utolsó szerb barokk –, nevezzük életrajzi, levelezési monográfiának, amely Vujicsics Sztojánnak (1933–2002) állít emléket. Én magam már a kilencvenes évek elején is a délszláv–magyar irodalom nagykövetének neveztem őt, hiszen ő volt az, aki Budapesten élve a leginkább tájékozott volt mind a magyar, mind a szerb vagy tágabban értelmezve a délszláv irodalom múltbéli és jelenlegi eseményeiben. A múltról? Elég ránézni Léphaft Pálnak a róla készített karikatúrájára, s máris megérezhetünk valamit a múlt barokkos örökségéből. Ha tudjuk, hogy ortodox papi családból származott, s büszkén vallotta, hogy ősei Čarnojević pátriárkával érkeztek 1690 táján a budai–szentendrei tájakra, akkor az is érthetővé válik, hogy innen ered érdeklődése mindenekelőtt a magyarországi szerb kulturális hagyományok iránt, ebből kifolyólag a délszláv–magyar kapcsolattörténet iránt is. Erről tanúskodnak olyan munkái, mint például a Hunyadi énekek antológiája (1956), a Nagy Lászlóval közösen szerkesztett Babérfák című délszláv népköltészeti antológiája (1969) vagy A szerbhorvát irodalom kistükre a kezdetektől 1945-ig című, ugyancsak 1969-ből. Legtermészetesebb, hogy behatóan foglalkozott Jakov Ignjatović és Vitkovics Mihály munkásságával, a Szentendréről, Budáról és Pestről írt kultúrtörténeti munkái több nyelven is megjelentek.

A délszláv-magyar irodalom nagykövete
Karikatúra: Léphaft Pál

  Klasszikus veretű költészetében is a barokk stílus jegyeit véljük felfedezni, hiszen az ószláv nyelv is fölcsendül bennük, mintegy a költő lelkének a legmélyéről, ugyanis költőként csakis szerb nyelven szólalt meg.

  Irodalom- és művészettörténeti munkássága? A már említetteken kívül elkészítette a Mai jugoszláv elbeszélők (1961) és a Jugoszláv költők (1963) antológiát, fordította többek között Andrić, Krleža, Crnjanski, Veljko Petrović, Vasko Popa, Danilo Kiš prózai és drámai szövegeit, szerb nyelvre költött át egyebek között Weöres Sándor-, Pilinszky János-, Nagy László-, Juhász Ferenc-verseket. Művészettörténészként sok évig munkatársa volt a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti, majd Színháztörténeti Intézetének, alapítója a magyarországi Szerb Ortodox Egyházművészeti és Tudományos Gyűjteménynek, elnöke hosszú éveken keresztül a Jakov Ignjatović szerb kulturális alapítványnak, alelnöke a Magyar PEN Clubnak. Elismerései közül említsük meg József Attila-díját, tagságát a Magyar Írószövetségben és az egykori Jugoszláv Írószövetségben; díszdoktora volt az Újvidéki Egyetemnek, örökös elnökségi tagja az újvidéki Szerb Maticának, a mi vajdasági magyar Bazsalikom-díjasunk…

  És akkor térjünk vissza Radovan Popović most megjelent könyvéhez. A szerzőről röviden annyit, hogy évtizedeken át a belgrádi Politika napilap újvidéki tudósítójaként tevékenykedett, majd Belgrádban az újság művelődési rovatának a vezetőjeként. Számos írói életrajzi-levelezési könyv szerzője. Hogy csak néhányat említsünk: Isidora Sekulić, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Veljko Petrović, Todor Manojlović, Miroslav Antić, Miodrag Pavić vagy Aleksandar Tišma életrajzát és levelezésük dokumentumait követően írta meg a Vujicsics Sztojánról szólót is.

  Hatalmas munkát jelentett, mert több mint negyvenévi bio- és bibliográfiai adathalmazt kellett feldolgoznia, s közben a gazdag levelezést is végigkövetnie: kikkel állt személyes kapcsolatban és levelezésben e „barokkos” alkat. Andrićtyal, Krležával, különösen Crnjanskival, még a londoni éveitől, aztán az ötvenhatot Budapesten személyesen megélt Dobrica Ćosićtyal, majd az újvidéki Matica vezetőivel, mindenekelőtt Mladen Leskovaccal és Božidar Kovačekkel. A velük folytatott korrespondenciából a múlt évszázad utolsó fél évtizedének kultúrtörténeti dokumentuma is elénk tárul. Többek között mindaz, aminek Vujicsics Sztoján kezdeményezője és szervezője is volt. Mint például a szerbek letelepedése 300. évfordulójára (1990-ben), a Vuk Karadžić születése 200. évfordulójára (1987) vagy a Szerb Matica pesti megalapításának 150. évfordulójára rendezett ünnepség- és tanácskozássorozat. Felavatta a Miloš Crnjanski csongrádi szülőházán felállított emléktáblát, Lázár fejedelem szentendrei szobrát, részt vállalt a Thökölyanum felújítási munkálatai megszervezésében…

  Olvasva e sok dokumentumértéket hordozó levelet, e sorok írójában óhatatlanul is felidéződnek azok a Forum Könyvkiadóban folytatott beszélgetések is, amelyeknek eredménye a Híd folyóiratban megjelent több tanulmánya, valamint eredeti írásainak olyan értékes könyve, mint például az 1997-ben megjelentetett Magyarok és szerbek című, illetve az általa szerkesztett Széchenyi Szerbiában – 1830 című, Szeli Istvánnal közösen írt tanulmánya a szerb hősénekek magyar fordítójáról, Székács Józsefről, de említhetnénk a Jovan Pačić (1771–1849) első szerb akvarellista mappája pesti fellelését és itteni megjelentetését (eligazító jegyzetei miatt két kiadása is volt), Bácskai népöltözékek – Nošnje iz Bačke címen 1990-ből, ennek 27 lapja az egyetemes szerb művészettörténet számára is valóságos felfedezést jelentett.

  Találó címet adott Radovan Popović a Vujicsics Sztoján munkásságát többnyire levelezése és életrajzi adatai alapján bemutató könyvének (amelyhez, jegyezzük meg: a folyóirat-szerkesztő és ugyancsak műfordító Vujicsics Marietta, Sztoján özvegye nemcsak gazdag fénykép-dokumentációjával, hanem szakmai utasításokkal is hozzájárult), mert valóban egy késő barokk, avagy a barokk korból itt maradt, de a kort is idéző ember portréját festette és örökítette meg.

  Annak idején, 1996-ban írtam volt (elnézést, hogy önmagam idézem): „Művészeti körökben, irodalmi, színházi és zenei berkekben, de még egyházi körökben is csak így említik: a Sztoján. Nem elgondolkoztató, hogy ha valakinek a vezetéknevére sincs szüksége ahhoz, hogy mindenki pontosan tudja, kiről van szó, akkor ez már a népszerűségen túl a megbecsülés, a tisztelet és a szeretet jele is? Tapasztalhattuk ezt azon az írószövetségi ünnepségen, amelyet irodalmi munkássága negyvenedik évfordulójának tiszteletére rendeztek Budapesten, s amelyen Pomogáts Béla, az írószövetség elnöke, Göncz Árpád, az írótárs és köztársasági elnök, valamint Konrád György, az író barát mellett mi is köszönthettük, s – ha hároméves késéssel is – átnyújthattuk a még 1992-ben kiérdemelt elismerést, a Szenteleky nevével fémjelzett műfordítói Bazsalikom-díjat.”

 

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...