Barázdák és keresztek

Barázdák és keresztek

Szerző: Gyurkovics Hunor: Az ítélet

Gyurkovics Hunor vall(om)ása(i)

Hónapok óta itt áll, fekszik az asztalomon: Bölcsőtől fejfáig. Gyurkovics Hunor vallomásos kötete és albuma, amelyhez Iancu Laura 2015 karácsonyán írt előszót. Most, itt, ma mindenszentek napja van, 2019-et írunk.

  És ez a kötet az elmúlt közel négy esztendőben mindig ugyanott nyílik, nyílott ki: a száznegyedik és százötödik oldalon, az Őstojás, a Dűlőutak, a Szikra és az Úrvacsora együtt légzésében, közös feltárulkozásában. Melyben és ahol a Szikra a kereszt/kereszthalál egyedülvalóságát – nem magányt, de a végeletekig barázdálódó reményt – emeli az égig (égbe nyúló orgonasípként), s amely barázdák – akár mint világalkotó elem – a tájba keresztet, dűlőt, szántót szakítanak, ringatják (mint egy kisdedet) a tojásdaddá lett kezdetet és mindenséget.

  A Jelenések könyve hetedik fejezetének kilencedik és tizedik versében olvassuk:

  Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és       nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; És kiáltanak nagy   szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!

  S elfog minket egy pillanatra valami ismeretlen remegés? Mi a mi fehér ruhánk? Mi a mi áldásunk? Miként állunk majd meg, megállunk-e mi Isten és a Bárány előtt? (Közbenjárók, Ti Mindenszentek, kik lesztek?)

Barázdák és keresztek
Szerző: Gyurkovics Hunor: Feltámadás

  Talán akként, hogy a haraszti templom zsoltártábláját apró tuspontokból újraalkotjuk, fejfákat, egész temetőket mentünk át, sírfeliratokat teszünk olvashatóvá (menekülve a háború borzalmaitól, megfellebbezve azt), mennybéli hitet „szajkózva” a tájnak s a lerombolt kórógyi templomnak, haraszti templomkazettáknak, faragott tartóoszlopoknak.

  Ma, mindenszentek napján a gondviselés Gyurkovics Hunor festményeit és rajzait is átnyújtja: megtérésről, betlehemi örök-vezérlő-csillagról, búzatáblában rengő Jézus Szíve-templomról, kálváriadombról, kenyérről és borserlegről, Krisztus e világi örök-jelenvalólétéről, szentáldozásról, úrvacsoráról, a gyász három napjáról, örömhírről, az örökké lett keresztáldozatról, Krisztus-szeretetről, fohászról regélve.

  Vérvörös izzásában tündöklik a napkorong alatt a kálváriára tartók serege ~ életfaként gyúlnak ki az égbe szálló keresztek ~ Istennek házába hazatérnek gyermekei s fiai ~ kigyúlik a hajnal s örök világosság, és a hitetlen térdre omlik szívterhe alatt ~ s ott állhatunk az oltáriszentség létszeretetében ~ s ott állunk a háború borzalmainak közepette (szülő)földbe gyökerezett husángokként és bírhatatlan szálkaként ~ Máriákként és Magdolnákként és Annákként irgalomból és irgalommal ~ titkon tündöklő Jeruzsálemként ~ s sátorként s csillagkeresztként ~ reánk áradó krisztusi fellegekként ~ s igen, az elfeküdt búzatáblák dunnájában templom és világ születik újjá…

  Ma, mindenszentek ünnepén, amikor írom ezt, levél érkezik, Péter Lászlótól. A levélhez egy csatolmány: Németh Csongor búcsúztatója, pontosabban utolsó búcsú Németh Csongortól. S felnézek a falra, Németh Matyi bácsinak, Németh Csongor édesapjának alkotása, egy Krisztus-portré függ ott, szemben, szemközt pedig Nemes Fekete Edit keresztút-kollázssorozatának első és nyolcadik „darabja”. S mindehhez járul oda Gyurkovics Hunor 94-es grafikája: a tizenharmadik stáció – így most együtt ítélet és ítéltetés, bölcső és fejfa, vigasztalás és fohász, fájdalom és vigasz, áldozat és hit: véghetetlenül.

  Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat.

  Gyurkovics Hunor rajzai, grafikái, festményei felzúgó fohászaink egybehajlásai, egyetlen redő és kitüremkedés, egy tanúságtétel, egy hitvallás, mennybe emelkedés, az egyetlen láthatatlan pillanat szentségbe hívó szétáradása, égbe nyúló szálkaságunk, kálvária-árnyékunk költészete.

 Gyurkovics Hunor alkotóművészete ima: megalkuvás-nélkül-marasztaló, átmentő, teremtő, létben tartó és (örök)létbe hívó – napkorong-ragyogás és dicsőülés.

Szikra és úrvacsora – barázda és kereszt.

Barázdák és keresztek
Szerző: Gyurkovics Hunor: Az első emberpár
Barázdák és keresztek
Szerző: Gyurkovics Hunor: Kopjafák 2.
Barázdák és keresztek
Szerző: Gyurkovics Hunor: Az aracsi pusztatemplom

* Gyurkovics Hunor, Bölcsőtől a fejfáig. Aracs Alapítvány, Horgos, 2015

A kötet az Aracs Alapítvány gondozásában jelent meg 2015-ben. Gyurkovics Hunor néprajzi könyvnek nevezi kötetét. Ugyanakkor, aki azt elolvassa, időt és szívet szán annak megismerésére, maga is rájön, hogy mindezek mellett az album szülőföldkötet és vallomás kötelék(ek)ről: szociológiai és szociográfiai, értékfeltáró és értékmentő vállalkozás, tanúságtétel. Engem elemi erővel taglózott le, és úgy érzem, hogy Gyurkovics Hunor egyik naplójaként is olvashatjuk.

Kókai Eléna 1972, Zenta

Tanulmányait az újvidéki Művészeti Akadémián 2000-ben végezte el, festészet szakon, Dušan Todorović osztályában. 2008 óta rajz- és...

Kókai Eléna 1972, Zenta

Tanulmányait az újvidéki Művészeti Akadémián 2000-ben végezte el, festészet szakon, Dušan Todorović osztályában. 2008 óta rajz- és...

Lázár Tibor

Pulzáló pasztell

Mint minden emberi tevékenységben, a művészetben is léteznek berögződések. Habár a művészet jelleménél fogva önreflexív, állandó az...

Lázár Tibor

Pulzáló pasztell

Mint minden emberi tevékenységben, a művészetben is léteznek berögződések. Habár a művészet jelleménél fogva önreflexív, állandó az...

Maurits Ferenc 1945, Újvidék

Festőművész, illusztrátor, költő. Az újvidéki Iparművészeti Középiskola grafikai szakán tanult 1960–1965 között. 1967-től az Indeks című...

Maurits Ferenc 1945, Újvidék

Festőművész, illusztrátor, költő. Az újvidéki Iparművészeti Középiskola grafikai szakán tanult 1960–1965 között. 1967-től az Indeks című...

Bordás Győző

Bányai János Maurits-szótára

Aki már írt vagy megpróbált írni képzőművészeti kritikát, esszét, méltatást, vagy felkérték tárlatmegnyitóra, az tudja, hogy milyen nehéz...

Bordás Győző

Bányai János Maurits-szótára

Aki már írt vagy megpróbált írni képzőművészeti kritikát, esszét, méltatást, vagy felkérték tárlatmegnyitóra, az tudja, hogy milyen nehéz...

Nagy Kornélia 1995, Szabadka

A Svetozar Marković Gimnázium természettudományi szakáról került a Pécsi Tudományegyetemre, és 2019-ben szerzett grafikusművészi mesterdiplomát. Fél évet...

Nagy Kornélia 1995, Szabadka

A Svetozar Marković Gimnázium természettudományi szakáról került a Pécsi Tudományegyetemre, és 2019-ben szerzett grafikusművészi mesterdiplomát. Fél évet...

Csík Mónika

Tojáséjből a fénybe

Nagy Kornélia világteremtő kalandozásai Jegyzetek, fecnik, gondolattöredékek, interjúrészletek, aláhúzások, kiemelések, hárommondatnyi életrajz – e...

Csík Mónika

Tojáséjből a fénybe

Nagy Kornélia világteremtő kalandozásai Jegyzetek, fecnik, gondolattöredékek, interjúrészletek, aláhúzások, kiemelések, hárommondatnyi életrajz – e...

Sagmeister Laura 1969, Szabadka

1984-től 1988-ig a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban tanult. 1993-ban felvették az újvidéki Művészeti Akadémia Képzőművészeti Karának festészeti...

Sagmeister Laura 1969, Szabadka

1984-től 1988-ig a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban tanult. 1993-ban felvették az újvidéki Művészeti Akadémia Képzőművészeti Karának festészeti...

Kucor Tamara

A megragadhatatlan tartalmak kifejezésének művészete

Sagmeister Laura festményeiről   A művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz.                            ...

Kucor Tamara

A megragadhatatlan tartalmak kifejezésének művészete

Sagmeister Laura festményeiről   A művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz.                            ...

Molnár Imre – Mirko 1954, Szivác

1975-ben szerzett oklevelet a szabadkai Tanárképző Főiskolán, majd 1988-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán. Tanárai voltak: Hézső Ferenc, Aranyi...

Molnár Imre – Mirko 1954, Szivác

1975-ben szerzett oklevelet a szabadkai Tanárképző Főiskolán, majd 1988-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán. Tanárai voltak: Hézső Ferenc, Aranyi...

Sándor Laura

A fonák arca

Molnár Imre (Mirko) metafizikus grafikáiról Szoros kapcsolat fűz a tradicionális művészi grafikához, számos élményem és gondolatom van róla. Amikor grafikai mű a...

Sándor Laura

A fonák arca

Molnár Imre (Mirko) metafizikus grafikáiról Szoros kapcsolat fűz a tradicionális művészi grafikához, számos élményem és gondolatom van róla. Amikor grafikai mű a...